Monday, December 18, 2006

“BORAC USKOPLJE”

“BORAC USKOPLJE” TVORNICA KONFEKCIJE SA P.O GORNJI VAKUF - USKOPLJE
3.9.2004

Na osnovu člana 3. i 5. Pravilnika o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 21/00, 36/00, 54/00 ) i Odluke Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u F BiH broj od 22.06.2004. godine, Agencija za privatizaciju u F BiH, objavljuje:JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za kupovinu 787.089,00 KM državnog kapitala “BORAC USKOPLJE” TVORNICA KONFEKCIJE sa p.o. Gornji Vakuf - Uskoplje putem tendera u velikoj privatizaciji

Naziv preduzeća:
“BORAC USKOPLJE” TVORNICA KONFEKCIJE sa p.o. Gornji Vakuf - Uskoplje

Sjedište:
Paločki put bb, Gornji Vakuf -Uskoplje

Osnovna

djelatnost preduzeća:
Proizvodnja hlača

Predmet prodaje:
787.089,00 KM državnog kapitala, što predstavlja 100% ukupnog kapitala preduzeća

Struktura kapitala:
100% kapitala je u državnom vlasništvu

Broj zaposlenih:
1

Ukupan prihod (KM):
9.460,00 (2002.god), 6.050,00 (2003.god)

Ukupna aktiva ( KM):
1.078.625,00 (31.12.2003.god)

Kriteriji za vrednovanje ponuda:1. Cijena 787.089,00 KM – koeficijent vrednovanja 1,00.

Način plaćanja 100% u novcu.2. Investiranje prema sljedećoj dinamici i strukturi:

­ u prvoj godini od dana zaključenja ugovora 340.000,00 KM u adaptaciju objekata;

­ u drugoj godini od dana zaključenja ugovora u nabavku opreme;

­ u trećoj godini od dana zaključenja ugovora u nabavku opreme.

Koeficijenti vrednovanja su: 1,50 za prvu godinu, 1,25 za drugu godinu i 1,00 za treću godinu.3. Zapošljavanje:

­ zadržavanje 1 zaposlenog na period od najmanje tri godine od dana zaključivanja ugovora

­ prijem novih radnika u periodu od tri godina od dana zaključivanja ugovora, u skladu sa planom investiranja. Koeficijenti vrednovanja su 1,50 za prvu godinu, 1,25 za drugu godinu i 1,00 za treću godinu.4. Poslovni ugled ponuđača

Uz ponudu je potrebno dostaviti biznis plan za period od tri godine, sa posebnim osvrtom na investiciona ulaganja i zapošljavanje.Podnošenje ponuda:

­ Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom: Ponuda za kupovinu državnog kapitala preduzeća “BORAC USKOPLJE” TVORNICA KONFEKCIJE sa p.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, (bez ponuđačeve identifikacije).

­ Ponuda mora:

biti sačinjena u KM i smatra se validnom 120 ( stodvadeset ) dana od dana zaključenja tendera,

sadržavati posebnu kovertu sa dokazima o uplaćenom depozitu i naknade za učešće,

sadržavati ponuđačeve poslovne izvještaje za 2002. i 2003. godinu,

biti predata ili upućena Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Alipašina 41, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

­ Ponude poslate poštom smatraju se važećim samo ako je datum slanja u skladu sa krajnjim rokom za podnošenje ponuda.

­ Ponude se moraju podnijeti do 05.10.2004. godine do 16:00 sati po lokalnom vremenu, Komisiji za tender na adresu Agencije.

­ Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.

­ Pravo učešća na Tenderu imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica, u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02 i 28/04 ).

Ukoliko je ponuđač pravno lice, sastavni dio ponude je rješenje o sudskoj registraciji.

Ukoliko je ponuđač fizičko lice, sastavni dio ponude je kopija lične karte ( ukoliko je CIPS lična karta potrebno je navesti adresu )

Ukoliko je više ponuđača, sastavni dio ponude je ugovor o zajedničkom učešću.

­ Ponuđači koji nastupaju u tuđe ime moraju imenovati stranu koju zastupaju i priložiti propisno ovjerenu punomoć sa tačno preciziranim obimom ovlaštenja.Troškovi i depozit

Ponuđač je dužan uplatiti naknadu za učešće bez prava povrata u iznosu od 2.000,00 KM, na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod „UPI“ banke d.d. Sarajevo.

Pored toga ponuđač je obavezan uplatiti depozit u iznosu 39.354,50 na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod „UPI“ banke d.d. Sarajevo, ili obezbjediti bankovnu garanciju u vrijednosti 78.709,00 KM.

Depozit mora imati rok trajanja na naznačenu vrijednost najmanje do dana zaključenja prodaje ili 180 dana od dana zaključenja tendera u zavisnosti koji rok istekne prvi.Ostale relevantne informacije o predmetu prodaje ponuđači mogu dobiti nakon potpisivanja Izjave o povjerljivosti, uvidom u dokumentaciju u Agenciji za privatizaciju u F BiH i/ili posjetom preduzeću.Kontakt osobe:

Mirsad Proha

Agencija za Privatizaciju u FBiH

Tel. +387 33 212-884

Fax. +387 33 212-883,

e-mail: apf@bih.net.baAnto Kartalić ( Direktor preduzeća )

061/ 777-298
IZVOR

0 Comments:

Post a Comment

<< Home